โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวยโมง

กรมชลประทาน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 
 

ประวัติ นายเริงชัย รักอยู่

ชื่อ - นามสกุล นายเริงชัย รักอยู่
ตำแหน่งทางการบริหารหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ตำแหน่งในสายงานนายช่างชลประทาน ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง4826
สังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักชลประทานที่ 5
อัตราเงินเดือน29,550.00 บาท
บรรจุเข้ารับราชการ20 พฤษจิกายน 2527
อายุราชการ26 ปี
เกิดวันที่23 เมษายน 2506
อายุ47 ปี
คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรการชลประทาน (ป.การชลประทาน)
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมชลประทาน (วศบ.ชลประทาน)
รปม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) NIDA (การจัดการนักบริหาร)
ได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิขาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวิศวกร สาขาโยธา
ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เลขทะเบียน ภย.23751
การฝึกอบรม พ.ศ.2550 - 2553
หลักสูตรจัดโดยระยะเวลาปี
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1กะทรวงเกษตรและสหกรณ์3 วัน2552
อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทานสถาบันพัฒนาการชลประทาน1 วัน2552
ฟังบรรยายพิเศษการจัดระบบคุณภาพมาตรฐานสากลและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)สถาบันพัฒนาการชลประทาน1 วัน2552
อบรมด้านเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนสชป.51 วัน2553
ประชุมเรื่องการประเมินองค์กรและวิเคราะห์แนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (ภาคบังคับ) PMQAสพบ.1 วัน2553
อบรมหลักสูตรการสัมนาจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสพบ.3 วัน2553