โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวยโมง

กรมชลประทาน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 
 

นายภานุพันธุ์ ไขแสงจันทร์

ชื่อ - นามสกุลนายภานุพันธุ์ ไขแสงจันทร์
ตำแหน่งทางการบริหาร
ตำแหน่งในสายงาน วิศวกรชลประทานชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 4808
สังกัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง สำนักชลประทานที่ 5
อัตราเงินเดือน 15,410.00 บาท
บรรจุเข้ารับราชการ 1 เมษายน 2545
อายุราชการ 8 ปี
เกิดวันที่ 6 กันยายน 2519
อายุ 34 ปี
คุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
การฝึกอบรม พ.ส. 2550 - 2553
หลักสูตรจัดโดยระยะเวลาปี
อบรมการกำหนดราคากลาง คำนวณค่า K และการจัดซื้อจัดจ้าง ราชภัฏอุดรธานี 4 วัน 2552
อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วย AutoCad ราชภัฏอุดรธานี 5 วัน 2552
อบรมการจัดลำดับความสำคัญ งานปรับปรุงบำรุงรักษาโดยวิธี AHP สถาบันพัฒนาการชลประทาร 3 วัน 2552
อบรมการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel สถาบันพัฒนาการชลประทาร 6 ;yo 2552
อบรมการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสมาคมพัสดุแห่งประเทศไทย 3 วัน 2552
สัมมนาเรื่องการพัฒนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) และการบริหารพัสุดองค์รวมในโครงการไทยเข้มแข็ง สมาคมพัสดุแห่งประเทศไทย 2 วัน 2552
อบรมด้านการบริหารสัญญาจ้าง การควบคุมและการตรวจรับงานก่อสร้างของทางราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 วัน 2553
อบรมหลักสูตรการสัมมนาจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สพบ. 3 วัน 2553
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ สพบ. 2 วัน 2553
อบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่องานชลประทาน สถาบันพัฒนาการชลประทาน 4 วัน 2553
อบรมการดำเนินงานเชิงรุก สพบ. 4 วัน 2553